Marie Bohatá

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc., předsedkyně Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě, bývalá zástupkyně generálního ředitele Evropského statistického úřadu a bývalá předsedkyně Českého statistického úřadu

Společná odpověď členů Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě

PhDr. Václav Peřich, člen Papežské rady Iustitia et Pax

doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA, vysokoškolská pedagožka, vyučuje etiku podnikání na Vysokém učení technickém v Brně

prof. Ing. Milan Žák, CSc., ekonom, rektor VŠEM

Naše euro-atlantická kultura považuje život a zdraví člověka za nejvyšší hodnotu. Tomuto základnímu východisku jsou podřízeny ostatní činnosti záchranného a zdravotního systému.  Po počátečních nejasnostech při diagnostikování a léčbě Covid 19 české zdravotnictví zformovalo jasné standardy péče.


Nedostatek léků či přístrojů, který může nastat při nekontrolovatelném šíření pandemie, představuje krizovou situaci. Krizové situace řeší zdravotníci v souladu s krizovým řízením. A záchranáři jsou pro takové situace školeni. Pokud nelze z kapacitních či časových důvodů zachránit všechny účastníky neštěstí, dostávají přednost ti, u nichž je předpoklad přežití. Je to v souladu s lékařskou etikou a v našem kulturním okruhu jde o zažitou praxi. Podle našeho názoru by bylo žádoucí toto kritérium, které lze interpretovat jako lepší prognózu spočívající ve vyšší pravděpodobnosti přežití a kvalitního života, uplatňovat i v případě nutnosti selekce pacientů v souvislosti se současnou pandemií.

V případě, že smyslem ankety je též poskytnout autorům zpětnou vazbu k jejich textu, máme tyto náměty:

  • Zařazení textu o eutanázii nepovažujeme za vhodné.
  • V dokumentu postrádáme explicitní zmínění hlediska spravedlnosti. Jak známo, spravedlnost je vždy kontextuální. Závisí na výchozím stavu a lze ji spojovat s různými perspektivami – materiálními principy, které řeší konfliktní nároky na statky získané společenskou kooperací. Patří mezi ně jak rovnostářské zásady, tak zásady diferencující např. podle potřeb jednotlivce, práv, úsilí, zásluh či společenského příspěvku. Nejspolehlivějším principem spravedlnosti je princip rovného zacházení. Zdá se, že autoři částečně využívají kritérium společenského prospěchu, ale jen pro stanovení výjimek, které určují velmi zjednodušujícím taxativním výčtem profesí.
  • Výjimky jsou problematické a vždy vystává otázka, kudy vede hranice. Lze pochopit, že lékaři a zdravotnický personál, kteří jsou bezprostředně zapojeni do boje s pandemií, jsou těžko nahraditelní a z tohoto důvodu by měli mít přednost. Je však stěží odůvodnitelné, proč všichni lékaři (např. ti, kteří se věnují estetické chirurgii na specializovaných klinikách). Proč nemají být upřednostněni vědci, kteří mohou svými objevy přispět k záchraně životů pomocí vývoje potřebných léků, pomůcek apod.?

Níže podepsaní členové Společnosti pro etiku v ekonomice, podnikání a správě jsou ochotni zapojit se do případné diskuse k dokumentu „Etická a právní východiska pro tvorbu doporučení k rozhodování o alokaci vzácných zdrojů při poskytování zdravotních služeb v rámci pandemie COVID-19“.